Servicii

Serviciile noastre sunt flexibile, adaptabile nevoilor fiecărui client şi sunt bazate pe competenţa şi experienţa dobândită pe parcursul anilor de echipa proprie de specialişti şi de experţii cu care colaborăm.

Intocmirea documentatiei aferente cererii de finantare
Întocmirea documentaţiei aferente cererii de finanţare
Implementare proiecte
Implementare de proiecte
Organizare de evenimente
Organizare de evenimente
Alte servicii
Alte servicii

Întocmirea documentaţiei aferente cererii de finanţare

Oferim servicii de asistenţă în identificarea surselor de finanţare şi elaborarea proiectelor în vederea accesării de fonduri rambursabile sau nerambursabile: 

* În cadrul unor discuţii preliminare cu beneficiarul proiectului:

 • se vor colecta informaţii despre acesta şi despre proiect, necesare întocmirii documentaţiei aferente cererii de finanţare
 • se vor identifica sursele de finanţare
 • se vor verifica criteriile de eligibilitate ale solicitantului, proiectului şi cheltuielilor.

* Organizarea documentaţiei primite de la beneficiar.

* Prelucrarea şi adaptarea informaţiilor în conformitate cu cerinţele finanţatorului.

* Elaborarea cererii de finanţare şi a documentelor care însoţesc cererea de finanţare (buget, matrice cadru logic, flux de numerar etc.), precum şi elaborarea de studii specifice: planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de piaţă, analize cost beneficiu.

* Acordarea de asistenţă la depunerea documentaţiei în termenul şi condiţiile impuse de finanţator.

* Colaborarea cu finanţatorul până la obţinerea acordului de finanţare şi semnarea contractului de finanţare.

Implementare de proiecte

Oferim servicii de asistenţă şi consultanţă pentru organizarea evenimentelor aferente proiectelor finanţate şi pentru managementul proiectelor în ansamblu.
 

 • Organizarea evenimentelor din cadrul proiectelor finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile
 • Management de proiect – constă în activităţi legate de:
  • programarea şi coordonarea activităţilor proiectului
  • menţinerea legăturii cu Autoritatea Contractantă
  • acordarea de asistenţă în întocmirea caietelor de sarcini pentru achiziţiile din cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile în vigoare ale legislaţiei în domeniul achiziţiilor
  • întocmirea dosarelor de plată în conformitate cu cerinţele Autorităţii Contractante
  • urmărirea respectării regulilor de vizibilitate impuse de finanţator
  • evaluarea rezultatelor proiectului
  • coordonarea pregătirii documentaţiei, întocmirea rapoartelor tehnice şi financiare intermediare şi finale, a anexelor la acestea, întocmirea cererilor de rambursare

Organizare de evenimente

Organizăm evenimente pentru clienţii şi partenerii noştri, în judeţul Arad, în ţară şi peste hotare, inclusiv evenimente din cadrul proiectelor finanţate din fonduri rambursabile sau nerambursabile.

Oferim servicii de asistenţă şi consultanţă în organizarea de evenimente de afaceri:

 • Târguri şi expoziţii
 • Parteneriate / întâlniri de afaceri
 • Seminarii, cursuri
 • Conferinţe, work-shopuri

Pe parcursul anilor, am acumulat experienţă prin numeroasele evenimente de afaceri organizate, unele de anvergură internaţională, prin diversitatea şi complexitatea lor, învăţând că un eveniment reuşit presupune planificarea din timp a tuturor detaliilor, a resurselor umane şi materiale, coordonarea echipei şi monitorizarea realizării activităţilor conform calendarului stabilit.

Metodologia noastră de lucru pentru fiecare eveniment prevede o fază de pregătire şi o fază de derulare.

Pregătirea evenimentelor presupune o colaborare strânsă cu beneficiarul pentru stabilirea tuturor detaliilor şi exigenţelor acestuia faţă de fiecare eveniment în parte, cu înţelegerea comună a conţinutului fiecărui eveniment şi stabilirea exactă a calendarului de activităţi care cuprinde paşii de organizare cu termene intermediare şi responsabilităţi concrete ale fiecărei persoane din echipă.

În derularea sau realizarea propriu-zisă a evenimentelor punem în practică activităţile stabilite în etapa de pregătire şi intervenim pentru remedierea eventualelor abateri. În acest moment echipa de organizare asigură condiţiile optime pentru realizarea evenimentului, implicându-se activ în reuşita acestuia.

Deoarece fiecare eveniment are specificul său, faza de pregătire şi respectiv de derulare diferă de la caz la caz şi cuprinde activităţi din cele mai diverse. Contribuţia noastră la organizarea evenimentelor poate fi de la simpla asigurare a unui suport logistic (închiriere sală, videoproiector etc.) până la organizarea evenimentului în sistem "all inclusive" (selecţie colaboratori, locaţie, logistică, documente specifice, materiale suport, derulare eveniment, evaluare).

Alte servicii

Gama noastră de servicii este completată de:

Traininguri

Serviciile de asistenţă tehnică pentru cursuri sunt concentrate pe următoarele tematici:

 • management financiar pentru proiecte finanţate din fonduri structurale,
 • analiză cost beneficiu,
 • fonduri nerambursabile.

Cursurile susţinute vizează întărirea capacităţii administrative a instituţiilor responsabile cu managementul eficient al Instrumentelor Structurale: Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Autorităţi de Management, Organisme Intermediare, Autoritatea de Certificare şi Plată, Autoritatea de Audit, precum şi alte structuri implicate în implementarea Instrumentelor Structurale. De asemenea, aceste cursuri urmăresc furnizarea cunoştinţelor adecvate, la nivel de bază şi avansat, în vederea întocmirii de analize cost – beneficiu şi a cunoaşterii principiilor şi regulilor de gestionare a  fondurilor nerambursabile.

Experienţa acumulată pe parcursul anilor ne permite să oferim serviciile noastre instituţiilor responsabile cu managementul Instrumentelor Structurale, firmelor care organizează cursuri de formare profesională şi altor organisme care au în vedere formarea resurselor umane.

Consultanţă în management

Oferim servicii de consultanţă în management pentru firme româneşti şi străine: consultanţă economică generală privind cadrul juridic şi economic în care îşi desfăşoară activitatea o firmă, studii sectoriale pentru evaluarea posibilităţii de localizare a unor activităţi productive, servicii de Start Up, respectiv: găsirea unui sediu, spaţii de producţie, întocmirea actelor constitutive, alegerea prestatorului de servicii de contabilitate, asistenţă pentru selecţionarea de personal, identificarea de parteneri locali, asistenţă juridică.

Consultanţă în marketing

Printre serviciile de consultanţă în marketing se numără: servicii de internaţionalizare, prospecte de piaţă pentru identificare de parteneri, campanii de promovare, servicii de asistenţă şi consultanţă pentru organizarea participării la târguri, studii de marketing, etc.

Închide